Beskatningsregler

Når du er bruger af en firmabil, er det vigtigt at kende til de gældende regler vedr. beskatning, moms og grøn ejerafgift for firmabiler. Vi giver dig overblikket her. Fold fanerne ud, hvis du vil vide mere.

Beskatningsændringer ifm. ny aftale om bilafgifter 2021

Regeringens nye aftale om bilafgifter blev vedtaget tirsdag den 9. februar 2021. Vi har udarbejdet et grundigt overblik over de nye regler, der er relevante for dig som firmabilsbruger.

Få overblik over de nye regler her

Gældende beskatning af firmabil

Beskatningsregler

Beskatningsværdi

 • Den skattepligtige værdi af en firmabil opgøres som 25 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 20 % af den resterende værdi
 • Minimumsbeskatningsgrundlaget udgør 160.000 kr.
 • Til den skattepligtige værdi skal der tillægges et miljøtillæg (se under Miljøtillæg nedenfor)

Opgørelse af beskatningsgrundlaget

Beskatningsgrundlaget for en firmabil defineres af bilens indkøbspris de første tre måneder. Fra og med måned fire vil beskatningsgrundlaget følge markedsprisen og vil derfor være en teknisk nyvognspris, der følger den lovpligtige genberegning, som har fundet sted siden den 3. oktober 2017. Genberegningen foretages ved at dokumentere bilens markedsværdi, senest når bilen er fire måneder gammel. For at beregne den tekniske nyvognspris, tilbagediskonteres denne markedsværdi til bilens første indregistreringsdato, og således fremkommer den tekniske nyvognspris. 

Bemærk, at reglerne for opgørelse af beskatningsgrundlaget er ændret per 1. februar 2020, og ændringen gælder derfor alle, der skifter bil fra og med den dato, uanset bestillingsdato og uanset om der er tale om en helt ny bil eller en bil, som overtages fra en kollega. Biler, som overtages, vil dog ikke blive ramt, såfremt første indregistreringsdato ligger før den 3. oktober 2017.

Beskatningsgrundlag ved kontraktforlængelser

Ved genleasing eller forlængelse af en leasingkontrakt, hvor bilen på tidspunktet for indgåelse eller forlængelse af kontrakten var mindst 36 måneder gammel, har det hidtil været gældende praksis at beregne beskatningsgrundlaget som 75 % af nyvognsprisen. Som følge af en afgørelse fra Skatterådet, er denne praksis nu ændret, og således benyttes bilens aktuelle markedsværdi som beskatningsgrundlag for leasingbiler over 36 måneder, der genleases eller hvor leasingkontrakten forlænges.

Såfremt kontraktforholdene er uændret i leasingperioden, reduceres beskatningsgrundlaget til 75 % af det oprindelige beskatningsgrundlag, når bilen er +36 måneder.

Brugt firmabil

En brugt bil, som er mere end 3 år gammel (dvs. over 36 måneder), værdiansættes skattemæssigt til handelsprisen inkl. leveringsomkostninger samt udgifter i forbindelse med istandsættelse og klargøring.

Egenbetaling

I tilfælde af egenbetaling, dvs. at du som ansat selv betaler en del af leasingydelsen, reduceres den skattepligtige værdi af firmabilen med det betalte beløb. Reduktionen kan ske i enten din brutto- og/eller nettoløn. En reduktion i nettolønnen medfører en tilsvarende reduktion i den månedlige skattepligtige værdi.

Beskatningen af miljøvenlige biler

I 2020 indføres et særligt skattefradrag på 40.000 kr. for både elbiler og plug-in-hybridbiler, som svarer til, at der kan fratrækkes op til 3.333 kr. i den månedlige bruttobeskatning. Der er ingen krav til anskaffelsesdato, så elbiler og plug-in-hybridbiler, der allerede er indregistrerede, får heldigvis også glæde af fradraget.

I henhold til den vedtagne lovændring er fradraget kun gældende fra 1. april til 31. december 2020, hvilket vil sige, at der p.t. ikke er nogen garanti for, at fradraget fortsætter i 2021.

Miljøtillæg

Til den skattepligtige værdi af fri bil skal der tillægges et miljøtillæg. Bemærk, at miljøtillægget er forhøjet med 50 % per 1. januar 2013.

For personbiler og varebiler omfattet af reglerne om grøn ejerafgift:

 • Varebiler registreret første gang 18. marts 2009 eller senere overgår til grøn ejerafgift
 • Miljøtillægget for benzinbiler svarer til den årlige grønne ejerafgift for bilen
 • Miljøtillægget for dieselbiler svarer til den årlige grønne ejerafgift for bilen, dog fratrukket den grønne udligningsafgift

For varebiler omfattet af reglerne om vægtafgift:

 • For varebiler registreret første gang før 18. marts 2009 gælder de daværende regler for vægtafgift, og miljøtillægget for varebiler svarer til vægtafgiften – dog uden evt. privatanvendelsestillæg

Momsregler for hvidpladebiler

For biler på hvide nummerplader kan virksomheden fradrage moms. For at opnå ret til momsfradraget, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Mindst 10 % af kørslen skal være erhvervsmæssig
 • Leasingkontrakten skal være indgået i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder

Momsfradrag

Momsfradraget, som vi altid oplyser, beregnes på baggrund af bilens registreringsafgift jf. eksemplet nedenfor.

Momsfradraget de første tre kalenderår: Registreringsafgift x 2 % x 25 %
De tre år opgøres fra bilens første indregistreringsdato.

Momsfradraget udgør herefter: Registreringsafgift x 1 % x 25 %

Eksempel:

Fabriksny bil med en registreringsafgift på 150.000 Kr.
De første tre kalenderår: 150.000 Kr. x 2 % x 25 % = 750 kr. (pr. md.)
Herefter: 150.000 Kr. x 1 % x 25 % = 375 Kr. (pr. md.)

Momsoplysning på fakturaen

Kontakt NF Fleets regnskabsafdeling på +45 88 44 40 00, hvis du ønsker at få uddybende information om momsoplysning på fakturaen, herunder moms ved ekstraordinær leasingydelse.

Momsregler for gulpladebiler

Momsreglerne for gulpladebiler varierer alt efter, om bilen udelukkende bruges til erhvervsmæssig kørsel eller om bilen også bruges til privat kørsel.

Udelukkende erhvervsmæssig kørsel

For gulplade biler, der udelukkende benyttes til erhvervsmæssig kørsel, kan virksomheden fradrage den fulde moms. Dette gælder også moms af et eventuelt depositum, en ekstraordinær leasingydelse samt driftsomkostninger.

Kombineret kørsel

For gulplade biler, der også benyttes til privat kørsel, dvs. kombineret kørsel, kan virksomheden fradrage en tredjedel af momsen. Den fulde moms kan fortsat fradrages på driftsomkostningerne.

Grøn ejerafgift

Hvis I ønsker det, kan NF Fleet administrere betalingen af vægtafgift/grøn ejerafgift for jeres leasingbiler. Dog pålægges omkostningen fortsat leasingtager, dvs. dig eller din virksomhed, og vi viderefakturerer derfor beløbet til jer, men det indgår ikke som en del af leasingydelsen.

Når en bil indregistreres, står NF Fleet anført som ejer og leasingtager som bruger, dvs. dig eller din virksomhed. Hvis der foretages en omregistrering af bilen, f.eks. såfremt nummerpladerne bliver stjålet, fremsender SKAT en ny opkrævning til jer.

Opkrævning

Opkrævningen for vægtafgift/grøn ejerafgift kan I fremsende til NF Fleet - så sørger vi for betaling og tilmelder samtidig betalingen til Nets, således at I som leasingtager ikke modtager de følgende opkrævninger. Omkostningen til vægtafgift/grøn ejerafgift bliver viderefaktureret fra NF Fleet til jer.

Såfremt der skal søges oplysninger vedr. refusion, har SKAT den holdning, at de ikke vil informere NF Fleet om dette, da SKAT kun vil kommunikere med bilens bruger, fordi det er brugeren, der skal afregne vægtafgift/grøn ejerafgift og modtage et eventuelt refusionsbeløb. Bemærk, at SKAT kan modregne andre udeståender under samme CVR-nummer i et refusionsbeløb.

DMR (det Digitale MotorRegister) er det muligt at se, hvad der er opkrævet og refunderet på en given bil.

Sådan bruges DMR:

 • Fremsøg køretøj
 • Indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
 • Vælg fanen "Afgifter" - her findes oplysninger om opkrævninger/refusion samt perioder
 • Dobbeltklik på et beløb under kolonnen BELØB for at se flere detaljer

Kontakt SKAT

Hvis du har spørgsmål til din grønne ejerafgift eller vægtafgift, kan du kontakte SKAT på
+45 72 22 18 18 mandag kl. 9.00-17.00, tirsdag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-14.00.

Vi beklager, at vi ikke kan være behjælpelige med selve kontakten med SKAT – dette skyldes alene, at SKAT vil kommunikere med brugeren, som er afgiftsmodtager. Vi hjælper naturligvis gerne med øvrig betalingsdokumentation over for SKAT, hvis dette skulle blive påkrævet.

 

Brug for hjælp eller rådgivning?

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte NF Fleets kundeservice for hjælp, rådgivning eller support på +45 88 44 40 00. Så sørger vi for at tage godt hånd om dig.