Beskatningsregler

Når du er bruger af en firmabil, er det vigtigt at kende til de gældende regler vedr. beskatning, moms og ejerafgift for firmabiler. Vi giver dig overblikket her. Fold fanerne ud, hvis du vil vide mere.

Gældende regler for beskatning af firmabil

Få overblik over de gældende beskatningsregler, momsregler og ejerafgiftsregler for firmabiler nedenfor.

Beskatningsregler

Registreringsafgift

Bilens CO2-udledning danner basis for beregningen af bilens registreringsafgift, hvilket her har indvirkning på bilens nyvognsværdi og dermed også beskatningsgrundlaget.

Baseret på CO2-udledningen inddeles bilerne i tre kategorier:

 • Nulemissionsbiler: 0 g. CO2-udledning pr. km, dvs. elbiler og brintbiler
 • Lavemissionsbiler: Under 50 g. CO2-udledning pr. km., dvs. mange plug-in-hybridbiler
 • Øvrige køretøjer: Over 50 g. CO2-udledning pr. km, dvs. nogle plug-in-hybridbiler samt alle hybridbiler, benzinbiler og dieselbiler

Disse indregistreringsregler gælder for biler, der er indregistreret den 18. december 2020 eller derefter. Dette betyder, at beskatningsgrundlaget for nye biler, der er blevet leveret i perioden 18. december 2020 til 1. juni 2021, hvor DMR er blevet opdateret, skal ændres med tilbagevirkende kraft baseret på den nye beregning af afgiften.

Afgiften på personbiler udregnes således:

 • 25 % af nyvognsværdien op til 65.800 kr.
 • 85 % af nyvognsværdien fra 65.800 kr. til 204.600 kr.
 • 150 % af nyvognsværdien over 204.600 kr.

Registreringsafgift for øvrige køretøjer udregnes efter ovenstående metode fra 1. juni 2021.

Nulemissionsbiler er fra 1. juni 2021 afgiftsfrataget, hvis nyvognsværdien er under 488.000 kr. Nulemissionsbiler over 488.000 kr. beregnes efter reglerne for personbiler, men der betales kun 40 % af den beregnede afgift, hvis nulemissionsbilen registreres inden 2026. Herefter udfases afgiften løbende, til den er fuldt udfaset i 2035.

Lavemissionsbiler har en registreringsafgift på 50 % af bilens beregnede afgift (efter reglerne for personbiler), hvis bilen registreres i 2022, hvilket øges til og med 2025:

 • Registrering i 2022: 50 %
 • Registrering i 2023: 55 %
 • Registrering i 2024: 60 %
 • Registrering i 2025: 65 %
 • Registrering efter 2025: Afgiften øges med 3 procentpoint pr. år til og med 2030, hvor den øges med 4 procentpoint pr. år indtil 2035, hvorfra den vil være på 100 %

På varebiler betales der 0 % i registreringsafgift af de første 75.900 kr. og 50 % i registreringsafgift på beløb over 75.900 kr. (inkl. moms).

For kassevogne med en totalvægt på over 3 tons er der et loft på maksimalafgiften på 47.000 kr. Dette betyder i praksis, at kassevogne over 3 tons oftest har en lavere registreringsafgift end lettere kassevogne over 110.000 kr. plus moms.

Bundfradrag

Ved registrering i 2022 er bundfradraget i registreringsafgiften således:

 • Nulemissionspersonbiler: 167.500 kr.
 • Lavemissionspersonbiler: 48.750 kr. (efter CO2-tillæg)
 • Øvrige køretøjer: 21.900 kr. (efter CO2-tillæg)
 • Alle varebiler: 30.300 kr.
 • For grønne varebiler er der et ekstra bundfradrag på 78.750 kr. for nulemissionsvarebiler og 48.750 kr. for lavemissionsvarebiler

Midlertidigt batterifradrag på nul- og lavemissionsbiler

Fra 1. januar 2022 er batterifradraget op til 1300 kr. pr. kWh. Det er et midlertidigt batterifradrag, som langsomt udfases frem mod 2025:

 • 2022: Op til 1.300 kr. pr. kWh (dog højst op til 45 kWh)
 • 2023: Op til 900 kr. pr. kWh (dog højst op til 45 kWh)
 • 2024: Op til 500 kr. pr. kWh (dog højst op til 45 kWh)
 • 2025 og frem: Batterifradrag bortfalder

Dette gælder for alle elbiler og plug-in-hybridbiler under 50 g. CO2-udledning pr. km. Der er således ikke batterifradrag på hybridbiler, der ikke kan oplades, og registreringsafgiften beregnes derved på samme måde som for almindelige benzin- og dieselpersonbiler.

Beskatningsværdi – overblik:

 • Til den skattepligtige værdi skal der tillægges et miljøtillæg og et CO2-tillæg (se under hhv. Miljøtillæg og CO2-tillæg nedenfor)

Opgørelse af beskatningsgrundlaget

Beskatningsgrundlaget for en firmabil defineres af bilens indkøbspris de første to måneder. Fra og med måned tre vil beskatningsgrundlaget følge markedsprisen og vil derfor være en teknisk nyvognspris, der følger den lovpligtige genberegning, som har fundet sted siden den 3. oktober 2017. Genberegningen foretages ved at dokumentere bilens markedsværdi, senest når bilen er tre måneder gammel. For at beregne den tekniske nyvognspris, tilbagediskonteres denne markedsværdi til bilens første indregistreringsdato, og således fremkommer den tekniske nyvognspris/nyvognsværdi.  

Beskatningsgrundlaget for leasede firmabiler, der er taget i brug 1. februar 2020 eller senere, skal ændres, når der sker en genberegning af registreringsafgiften.

Indtil 30. juni 2021 blev beskatningsgrundlaget beregnet som 25 % af bilens nyvognsværdi op til 300.000 kr. samt 20 % af værdien over 300.000 kr. En trinvis udfasning af denne beregningsmetode er dog påbegyndt fra 1. juli 2021, så der ikke længere er et knæk ved 300.000 kr. fra og med 2025. Dette vil sige, at beskatningsgrundlagene for alle firmabiler i alle virksomheder skal ændres hvert år indtil 2025.

Den trinvise udfasning vil ske således:

 • 1. juli–31. december 2021: 24,5 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 20,5 % af den resterende værdi
 • 2022: 24 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 21 % af den resterende værdi
 • 2023: 23,5 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 21,5 % af den resterende værdi
 • 2024: 23 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 22 % af den resterende værdi
 • 2025 og frem: 22,5 % af hele bilens beskatningsgrundlag

Genberegning af beskatningsgrundlag

Ændring af beskatningsgrundlag som følge af genberegning, er en lovændring der har virkning for biler stillet til rådighed første gang efter 1. februar 2020, og er afledt af de regler der blev indført om genberegning af registreringsafgift tilbage i oktober 2017. Lovgivningen er kompliceret og der kan der naturligt opstå en række spørgsmål, som vi i samarbejde med KPMG har søgt at afklare i nedenstående.

Læs mere om genberegning

Beskatningsgrundlag ved kontraktforlængelser

Beskatningsgrundlaget ved kontraktforlængelser er tilsvarende som ved leasingkontraktens start. Den månedlige beskatning beregnes fortsat ud fra det oprindelige beskatningsgrundlag. For biler over 36 måneder vil den månedlige beskatning blive reduceret med 25 % ud fra den oprindelige månedlige beskatning.

Brugt firmabil 

En brugt bil, som er mere end 3 år gammel (dvs. over 36 måneder), værdiansættes skattemæssigt til handelsprisen inkl. leveringsomkostninger samt udgifter i forbindelse med istandsættelse og klargøring.

Egenbetaling 

I tilfælde af egenbetaling, dvs. at den ansatte selv betaler en del af leasingydelsen, reduceres den skattepligtige værdi af firmabilen med det betalte beløb. Reduktionen kan ske enten i medarbejderens brutto- og/eller nettoløn. En reduktion i nettolønnen medfører en tilsvarende reduktion i den månedlige skattepligtige værdi.

Beskatning af ladestander

En firmabilsbruger bliver fra 1. juli 2021 ikke beskattet af at have en arbejdsgiverbetalt ladestander installeret på privatadressen. For eksisterende firmabiler og ladebokse fra før 1. juli gælder det, at når firmabilsbrugeren har været beskattet af fri bil i minimum seks måneder, kan ladestanderen skattefrit overdrages til medarbejderen uden vederlag. Det er dog kun firmabilen, der må oplades på den arbejdsgiverbetalte ladestander på privatadressen. Hvis en privat el- eller plug-in-hybridbil oplades gratis på virksomhedens ladestander, betragtes det som et personalegode.

CO2-tillæg

Til den skattepligtige værdi af alle personbiler og varebiler skal der yderligere betales et CO2-tillæg. I 2022 ser niveauet således ud for personbiler:

 • Op til 125 g. CO2 pr. km: 253 kr. pr. g. CO2 pr. km
 • 125-160 g. CO2 pr. km: 506 kr. pr. g. CO2 pr. km
 • Over 160 g. CO2 pr. km: 961 kr. pr. g. CO2 pr. km

For varebiler er CO2-tillægget på 253 kr. pr. g. CO2 pr. km, uanset hvor mange gram CO2 varebilen udleder.

Miljøtillæg

Til den skattepligtige værdi af fri bil skal der også tillægges et miljøtillæg. Fra 1. januar 2022 er miljøtillægget 350 % af den årlige ejerafgift og vil stige gradvist til 700 % i 2025, hvilket gælder for alle biler uanset indregistreringsdato.

Læs mere om ejerafgift nedenfor.

Kilde: Skatteministeriet

Momsregler for hvidpladebiler

For biler på hvide nummerplader kan virksomheden fradrage moms. For at opnå ret til momsfradraget skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Mindst 10 % af kørslen skal være erhvervsmæssig
 • Leasingkontrakten skal være indgået i en sammenhængende periode på mindst seks måneder

Momsfradrag

Momsfradraget, som vi altid oplyser, beregnes på baggrund af bilens registreringsafgift, jf. eksemplet nedenfor.

 • Momsfradraget de første tre kalenderår: Registreringsafgift x 2 % x 25 %
  (De tre år opgøres fra bilens 1. indregistreringsdato)
 • Momsfradraget udgør herefter: Registreringsafgift x 1 % x 25 %

Eksempel:
Fabriksny bil med en registreringsafgift på 150.000 kr.
De første tre kalenderår: 150.000 kr. x 2 % x 25 % = 750 kr. (pr. md.)
Herefter: 150.000 kr. x 1 % x 25 % = 375 kr. (pr. md.)

Læs mere om registreringsafgift ovenfor under "Beskatningsregler".

Momsoplysning på fakturaen

Kontakt NF Fleets regnskabsafdeling på +45 88 44 40 00, hvis du ønsker at få uddybende information om momsoplysning på fakturaen, herunder moms ved ekstraordinær leasingydelse.

Momsregler for gulpladebiler

Udelukkende erhvervsmæssig kørsel

For gulpladebiler, der udelukkende benyttes til erhvervsmæssig kørsel, kan virksomheden fradrage den fulde moms. Dette gælder også moms af et eventuelt depositum, en ekstraordinær leasingydelse samt driftsomkostninger.

Kombineret kørsel

For gulpladebiler, der også benyttes til privatkørsel (dvs. såkaldt kombineret kørsel), kan virksomheden fradrage 1/3 af momsen. Den fulde moms kan fortsat fradrages på driftsomkostningerne.

Momsoplysning på fakturaen

Kontakt NF Fleets regnskabsafdeling på +45 88 44 40 00, hvis du ønsker at få uddybende information om momsoplysning på fakturaen, herunder moms ved ekstraordinær leasingydelse.

Ejerafgift

Der skal betales en løbende ejerafgift for alle køretøjer på danske nummerplader. Hvis du ønsker det, kan NF Fleet stå for at administrere betalingen af ejerafgiften for virksomhedens leasingbiler. Læs mere nedenfor.

Vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift

For varebiler registreret første gang før 18. marts 2009 gælder de daværende regler for vægtafgift, ligesom personbiler fra før 1. juli 1997 også betaler vægtafgift. Vægtafgift beregnes ud fra bilens vægt, dvs. jo tungere køretøj, desto højere afgift.

Varebiler, der er indregistreret mellem 18. marts 2009 og 1. juli 2021, og personbiler, der er indregistreret mellem 1. juli 1997 og 1. juli 2021, betaler grøn ejerafgift. Grøn ejerafgift beregnes efter bilens brændstofforbrug (km pr. liter), hvis bilen er en brændstofbil. For el- og plug-in-hybridbiler omregnes bilens elektriske forbrug (Wh) pr. km til antal km pr. liter benzin. Jo længere bilen kører på literen, desto billigere afgift.

For biler, der er indregistreret efter 1. juli 2021, bliver ejerafgiften beregnet efter en skala baseret på bilens CO2-udledning (gram CO2 pr. km). Denne ejerafgift kaldes CO2-ejerafgift. Jo mindre CO2 pr. km, desto billigere afgift.

Læs mere om ejerafgift på SKAT.dk her.

Kører du i en dieselbil, skal du ud over vægtafgift/grøn ejerafgift/CO2-ejerafgift også betale en udligningsafgift.

Opkrævning

Når en leasingbil indregistreres, står NF Fleet anført som ejer, og leasingtager står anført som bruger. Omkostningen til ejerafgiften pålægges leasingtager, og SKAT sender afgiftsafregningen direkte til den registrerede bruger, dvs. leasingtager. Hvis der foretages en omregistrering af bilen, fx såfremt nummerpladerne bliver stjålet, fremsender SKAT ligeledes en ny opkrævning til brugeren.

Hvis du ønsker, at NF Fleet står for administrationen, bedes du sende opkrævningen for ejerafgiften til NF Fleet. Derefter sørger vi for betaling og tilmelder samtidig betalingen til Nets, således at virksomheden som leasingtager ikke modtager de følgende opkrævninger. Omkostningen til ejerafgiften bliver herefter viderefaktureret fra NF Fleet til leasingtager.

Refusion

Hvis der skal søges oplysninger vedr. refusion, er SKAT af dén holdning, at de ikke vil informere NF Fleet om dette, da SKAT kun vil kommunikere med bilens bruger. Dette er, fordi det er brugeren, der skal afregne ejerafgift og modtage et eventuelt refusionsbeløb. Bemærk, at SKAT kan modregne andre udeståender under samme CVR-nummer i et refusionsbeløb.

I DMR (det Digitale Motor Register) er det muligt at se, hvad der er opkrævet og refunderet på en given bil. Sådan gør du:

 1. Fremsøg køretøj ved at indtaste bilens registreringsnummer eller stelnummer
 2. Vælg fane 5 "Afgifter"
 3. Her findes oplysninger om opkrævninger og refusion samt perioder
 4. Dobbeltklik på et beløb under kolonnen BELØB for at se flere detaljer

Kontakt SKAT 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte SKAT på telefon +45 72 22 18 18. Telefonåbningstiderne er: mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Vi beklager, at vi ikke kan være behjælpelige med selve kontakten med SKAT – dette skyldes alene, at SKAT vil kommunikere med brugeren, som er afgiftsmodtager. Vi hjælper naturligvis gerne med øvrig betalingsdokumentation over for SKAT, hvis dette skulle blive påkrævet.

 

Brug for hjælp eller rådgivning?

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte NF Fleets kundeservice for hjælp, rådgivning eller support på +45 88 44 40 00. Så sørger vi for at tage godt hånd om dig.